dilluns, de gener 12, 2009

CDC té com a objectius:

Convergència Democràtica de Catalunya és un partit polític nacionalista català, democràtic, humanista i progressista, que té com a eix de la seva filosofia política el desenvolupament integral i el benestar de les persones i que pretén assolir una societat justa, solidària i lliure.

CDC té com a objectius:


· Potenciar la identitat de Catalunya per assolir i desenvolupar la plena sobirania nacional.

· Contribuir a l'aprofundiment i la creació d'espais polítics, culturals, socials i lingüístics comuns, en l'àmbit territorial dels Països Catalans, tot respectant l'actual idiosincràsia d'aquests pobles.

· Donar a conèixer la realitat política, cultural, social i econòmica de Catalunya i incrementar les relacions amb els altres pobles d'Europa i el món.

· La defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i contribuir a enfortir i consolidar les formes de govern democràtiques.

· La justícia social i la solidaritat entre les persones i els pobles, que ha d'assegurar a tots els ciutadans i ciutadanes unes condicions dignes de vida i un repartiment equitatiu de la riquesa.

· Vertebrar una societat amb una economia productiva i competitiva sostenible que incentivi l'esforç i la creativitat per generar riquesa i treball i que permeti la consolidació i el creixement de l'estat del benestar.

· La protecció de la família, en el seu sentit més ampli, com a nucli bàsic de convivència i solidaritat i com a eina de transmissió de valors, d'esperit cívic i desenvolupament integral dels seus membres.

· La pau i el desenvolupament social, econòmic i sostenible al món i l'eradicació de la pobresa.

· La integració dels i de les immigrants en la nostra comunitat nacional, des del respecte recíproc i sense discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social, rebutjant qualsevol forma de racisme i xenofòbia. Aquesta integració i l'aportació de persones procedents d'altres cultures ha estat i és un fet històric positiu que enforteix democràticament el nostre país.

· La protecció i millora del medi natural que faci possible un creixement sostenible i que preservi aquest patrimoni per a les generacions futures.

· Reconèixer el caràcter fonamental del compromís de la societat civil catalana en la construcció del país i potenciar-lo, així com el paper de noves formes de participació democràtica, perquè s'afavoreixi una relació més oberta i de diàleg i comunicació permanent entre la ciutadania i les institucions, involucrant-la en la presa de decisions.